Friends of St Boniface Anglican Church VZW

Registration Details

Friends of St Boniface Anglican Church is registered in Belgium as a non-profit organisation (VZW), with the registration number 0452.459.567 Rechtspersonenregister, RPR , Antwerpen.

Who are the Friends?

The Friends are a wide-ranging group of people who organise and support our fund-raising events and Christian stewardship. The income from these activities helps to pay expenses that are not covered by Belgian subsidies. (The use of these is strictly defined and limited to church worship within Belgium).

If you would like to join us by supporting the work of the Friends of St Boniface Anglican Church vzw please contact the treasurer.

Objectives

The Articles of Association give the objectives as follows:

“De vereniging heeft tot doel het in de ruimste zin:
“Bevorderen en steunen van de culturele en geestelijke belangen van allen in België die Engels spreken en van allen in België die zich rekenen te behoren tot kerken die in kerkelijke gemeenschap staan met de aartsbisschoppelijke zetel van Canterbury.
“Beoefenen en doen beoefenen van de menslievendheid en de weldadigheid ten behoeve van de hulpbehoevenden en organisaties, die behoren tot of banden onderhouden met Engels sprekenden in België, dan wel met kerken die in kerkelijke gemeenschap staan met de aartsbisschoppen zetel van Canterbury, dit alles mede door het scheppen en onderhouden van voorwaarden voor een effectief Anglicaans pastoraat in België.
“De vereniging streeft ernaar haar doel te verwezenlijken in nauwe samenwerking met de Anglicaanse kerk van St. Boniface Antwerpen.
Zij kan onder meer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk doel dat van gelijke strekking is als het hare.

“Zij kan daartoe alle handelingen verrichten die direct of indirect met haar doel samenhangen”.

Abridged Annual Accounts

You’ll find the accounts for 2021 here.

Bank Account

Donations and stewardship (regular giving) can be paid to:
Friends of St Boniface: BE87 2200 7812 9694

Friends’ Charitable Giving

Friends of St Boniface commits itself to annual charitable giving . In 2021 we made the following donations:

Anglican / Episcopalian